Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 2 de desembre del 2010

Empreses de Serveis Energètics

La directiva europea 2006/32/CE encamina als governs dels països de la CE cap a la promoció de les Empreses de Serveis Energètics, o ESE.

La raó de ser d'aquestes empreses és que els seus beneficis quedin supeditats a l'estalvi energètic obtingut gràcies a les inversions en les millores en l'eficiència energètica. Per tant, assumeixen un risc econòmic en el resultat dels seus treballs.

L'augment continuat dels preus de l'energia (elèctrica, combustibles fòssils), així com les veus cada cop més presents de que ens encaminem cap a una crisi energètica originada per una més que possible incapacitat d'absorbir la demanda energètica a nivell global, obliguen a les empreses a adaptar les seves activitats i les seves infraestructures a un entorn en el que caldrà consumir la mínima energia necessària per produir.

Les ESE són una oportunitat pels empresaris per tal d'adaptar-se a aquest nou entorn. Les ESE ofereixen els seus coneixements en gestió energètica i d'instal.lacions per acometre les millores en eficiència energètica necessàries, així com per acompanyar a l'empresari en tot el seu procés de millora. Així mateix les ESE també poden acometre les inversions amb capital propi o a través de les línies de finançament que les administracions han obert per fomentar aquest tipus de servei.

O a través de línies de finançament de l'administració per a ESE, o a través de grups d'inversió que estan apareixen per promoure projectes "clean tech", l'empresari no caldrà que realitzi cap desemborsament per reduir els seus costos energètics, a més, es podrà beneficiar dels estalvis des del primer moment. Les ESE's són les que assumiran en tot moment el risc ecònomic en l'obtenció dels estalvis energètics previstos.

Monitorització de consums energètics

Abans de reduir el nostre consum convé conèixer-lo. Els hàbits en les nostres activitats afecten al nostre consum energètic.

La manca de dades de consum energètic de les nostres llars i les empreses, fan que no ens parem a analitzar en què gastem, quan ho fem i perquè ho fem. Només disposem de les dades de consum que les comercialitzadores ens fan constar en les factures mensuals o bimensuals. Les dades que consten en aquestes factures només ens indiquen, en el millor dels casos, els consums realitzats durant el més anterior.

Per tal de poder dur a terme accions encaminades a millorar l'eficiència energètica de les nostres instal.lacions i activitats primer caldrà conèixer els consums que realitzem de forma temporal i diferenciada per tipus de instal.lacions. Aquestes dades caldrà enregistrar-les i posteriorment ser tractades per software especilitzat que ens pemetrà fer-ne un anàlisi exhaustiu.

El simple fet de disposar de dades i fer-ne un anàlisi, ens permetrà detectar consums no coneguts, durant hores d'inactivitat, que, en moltes ocasions, canviant alguns hàbits podrem eliminar, sense fer cap mena d'inversió en les nostres instal.lacions.

La monitorització de consums consisteix en la instal.lació de comptadors energètics, tant poden ser elèctrics, com per monitoritzar el consum de combustibles, o d'aigua, connectats a un sistema d'adquisició de dades. Aquest equip permetrà la recollida de dades de forma remota (via Internet) per poder-ne fer un anàlisi des de qualsevol lloc, ja sigui en la mateixa empresa on es realitza el consum, o a través d'un assessor energètic.

Els estalvis energètics que es poden obtenir pel sol fet de conèixer què, com i quan consumim, permetran l'amortització dels equips de monitorització en molt poc temps (entre 0 i 2 anys).

En un procés de millora de l'eficiència energètica d'un edifici o activitat, la instal.lació d'aquests equips ens permetrà disposar de dades de consum d'una activitat durant el que s'anomena periode operacional, abans de realitzar qualsevol intervenció. Una vegada realitzades les millores en les instal.lacions, els mateixos equips ens permetran monitoritzar els consums per tal de determinar-ne l'estalvi obtingut amb les accions de millora d'eficiència energètica.